PhET activity guide


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET activity guide
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá charge, charges, electric field, electric fields
Mô phỏng Hockey điện


Tác giả Nathan Dille
Trường / Tổ chức Northern Illinois University
Ngày đăng ký 23/02/2019
Ngày cập nhật 23/02/2019