Plate Tectonics PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Plate Tectonics PhET
Mô tả
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá continental crust, convergent, crust, divergent, oceanic crust, plate boundaries, transform
Mô phỏng Mảng kiến tạo


Tác giả Lindsay Waack, Shelby Halliday
Email liên lạc shalliday@fairfieldschools.org
Trường / Tổ chức Fairfield Public Schools
Ngày đăng ký 13/02/2019
Ngày cập nhật 13/02/2019