Concentració


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Concentració
Mô tả Solubilitat de diferents sals. Efectes sobre la concentració de la dilució i de l'evaporació.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá concentració, dilució, evaporació, solubilitat
Mô phỏng Nồng độ (HTML5)


Tác giả Jordi Plana
Email liên lạc jplana12@gmail.com
Trường / Tổ chức Institut Narcís Oller
Ngày đăng ký 30/12/2018
Ngày cập nhật 03/01/2019