Activity sheet_Resonance


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Activity sheet_Resonance
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Periodic motion, Resonance
Mô phỏng Cộng hưởng


Tác giả Rabin Rabe
Trường / Tổ chức Military Technological College
Ngày đăng ký 23/09/2018
Ngày cập nhật 23/09/2018