Graphing Systems of Equations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Graphing Systems of Equations
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Systems
Mô phỏng Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5)


Tác giả Brock Atwood, Amanda Kurjak, Chelsea Tattershall
Email liên lạc atwood_brock@svvsd.org, tattershall_chelsea@svvsd.org, Kurjak_amanda@svvsd.org
Trường / Tổ chức CU - Boulder
Ngày đăng ký 06/06/2018
Ngày cập nhật 06/06/2018