Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Launching Pumpkins - Solving Quadratic Functions
Mô tả Students will be able to notice differences between quadratic and linear functions using real-world applications. Students will be able to solve quadratic functions for a specific variable.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Quadratic Functions, Solving Quadratics, Square Roots
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Craig Seaver
Trường / Tổ chức Casey Middle School (BVSD)
Ngày đăng ký 06/06/2018
Ngày cập nhật 06/06/2018