Paint Splat: Comparing Ratios Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Paint Splat: Comparing Ratios
Mô tả Students will use the paint splat part of the Proportion Playground sim to create equivalent ratios and compare unequal ratios.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá ratio, ratio comparison
Mô phỏng Sân chơi tỷ lệ (HTML5)


Tác giả Kathyrn Studer, Heather Politi
Email liên lạc heather.politi@bvsd.org
Trường / Tổ chức BVSD
Ngày đăng ký 06/06/2018
Ngày cập nhật 06/06/2018