Exploring pH of Common Substances


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring pH of Common Substances
Mô tả An activity designed as an intro to an acids/bases unit with emphasis on exploring what effects the pH of substances, including dilution and volume changes.
Chủ đề Hoá học, Khác
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acids, bases, dilution, pH, real world connections
Mô phỏng Thang đo pH: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Alexandra Freeman
Email liên lạc Alexandra.freeman@fayette.kyschools.us
Trường / Tổ chức Lafayette High School
Ngày đăng ký 08/05/2018
Ngày cập nhật 08/05/2018