How does mass effect the speed of a forced object?


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề How does mass effect the speed of a forced object?
Mô tả Determine how mass effects the speed of an object when a constant force is applied.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá force, friction, mass, speed, time
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Marley Carhart
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 09/04/2018
Ngày cập nhật 09/04/2018