Gene Regulation Guided Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gene Regulation Guided Simulation
Mô tả This is a guided activity for an AP Biology class based on the gene regulation module.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Cao đẳng - Cao cấp, Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Biology, DNA, Gene, Genetics, Regulation
Mô phỏng Biểu hiện gene : Những điều cơ bản (HTML5)


Tác giả Peter Larson
Email liên lạc plarson@coebrown.org
Trường / Tổ chức Coe Brown Northwood Academy
Ngày đăng ký 25/03/2018
Ngày cập nhật 25/03/2018