Combination Circuits and Kirchoff's Laws


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Combination Circuits and Kirchoff's Laws
Mô tả Students are guided through an exploration of the relationships between current, voltage, and power in series and parallel circuits (ie. KIRCHOFF’S LAWS)
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá series parallel kirchoff current-law voltage-law
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi., Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Aubry Farenholtz
Email liên lạc afarenholtz@sd35.bc.ca
Trường / Tổ chức Walnut Grove Secondary
Ngày đăng ký 06/02/2018
Ngày cập nhật 06/02/2018