Juego de Aritmética (Basado en Indagación) Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Juego de Aritmética (Basado en Indagación)
Mô tả Actividad para estudiantes de secundaria o que tienen problemas con las operaciones básicas de matemáticas de: multiplicar, factorizar y dividir. Objetivos de aprendizaje Los estudiantes serán capaces de: " Explicar cómo las tablas de multiplicar ayudan a entender las multiplicaciones, factorizaciones y divisiones. " Incrementar la precisión al multiplicar, factorizar y dividir
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish
Từ khoá aritmética, division, factores, multiplicación
Mô phỏng Số học (HTML5), Số học


Tác giả Trish Loeblein, traducido por Diana López
Email liên lạc dianab_lopez@hotmail.com
Trường / Tổ chức Instituto Politécnico Nacional
Ngày đăng ký 29/01/2018
Ngày cập nhật 29/01/2018