Laboratorio de lentes convexas y cóncavas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laboratorio de lentes convexas y cóncavas
Mô tả Traducción al español de la actividad original en inglés
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá óptica, óptica geométrica, español, lentes
Mô phỏng Quang hình


Tác giả Kristin Michaslki (traslation Marta Espina)
Trường / Tổ chức East Troy High School
Ngày đăng ký 27/11/2017
Ngày cập nhật 27/11/2017