Year 8 Energy Transformations, Waste and Efficiency


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Year 8 Energy Transformations, Waste and Efficiency
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy Transformations, Waste and Efficiency
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Renee Manson
Trường / Tổ chức Education Queensland
Ngày đăng ký 25/10/2017
Ngày cập nhật 25/10/2017