Year 8 Energy Transformations, Waste and Efficiency


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Year 8 Energy Transformations, Waste and Efficiency
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy Transformations, Waste and Efficiency
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Renee Manson
Email liên lạc reneesmanson@gmail.com
Trường / Tổ chức Education Queensland
Ngày đăng ký 25/10/2017
Ngày cập nhật 25/10/2017