Build an Atom


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Build an Atom
Mô tả This document is a guided activity for students in Honors Physical Science.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atom, ions, isotopes
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Barbara Hunt
Email liên lạc barbara.hunt@hsv-k12.org
Trường / Tổ chức Challenger Middle School
Ngày đăng ký 17/10/2017
Ngày cập nhật 17/10/2017