Projectile Guided Inquiry


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Guided Inquiry
Mô tả This worksheet uses the Intro and Vector screens only.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá air resistance, launch angle, project, range
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Laura Mattick
Trường / Tổ chức Newark Charter School
Ngày đăng ký 04/10/2017
Ngày cập nhật 04/10/2017