Inquiry Projectile Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Inquiry Projectile Activity
Mô tả Students explore projectile motion and discover how everything falls at the same rate and the factors that can affect the motion of a projectile.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Projectile Motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Jeff Drach
Trường / Tổ chức York Community High School
Ngày đăng ký 11/09/2017
Ngày cập nhật 11/09/2017