Area Builder Lesson


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Area Builder Lesson
Mô tả Have fun with Area and Perimeter! In this activity you will investigate the mathematical science of area and perimeter and how to calculate both.
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Area, Perimeter and 2-D Shapes
Mô phỏng Diện tích (HTML5)


Tác giả Stefanie Akrish
Email liên lạc stefaniea19@gmail.com
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 17/05/2017
Ngày cập nhật 17/05/2017