Simulador, Propriedades do Gás


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Simulador, Propriedades do Gás
Mô tả Exercicio de fixação de conteúdo para os alunos do Ensino Médio;
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Propriedades do Gás
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Selma Bessa Sales
Email liên lạc selmabessa0808@gmail.com
Trường / Tổ chức Prefeitura Municipal de Fortaleza
Ngày đăng ký 28/04/2017
Ngày cập nhật 28/04/2017