Eating and Exercise Simulation Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Eating and Exercise Simulation Activity
Mô tả This activity gives the user a chance to explore, explain, and apply the concepts learned throughout the Eating and Exercise Simulation.
Chủ đề Khác, Sinh học
Cấp độ K-5
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá eating, exercise, healthy choices
Mô phỏng Ẩm thực và Thể dục


Tác giả Samantha Goldstein
Email liên lạc sammig118@aol.com
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 23/03/2017
Ngày cập nhật 23/03/2017