The Doppler Effect


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The Doppler Effect
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Sound
Mô phỏng Sóng âm


Tác giả Craig Reuter
Email liên lạc craig.reuter@cd-csd.org
Trường / Tổ chức Central DeWitt High School
Ngày đăng ký 22/03/2017
Ngày cập nhật 22/03/2017