States Of Matter


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States Of Matter
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá States Of Matter Basic
Mô phỏng Trạng thái của vật chất: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Craig Reuter
Email liên lạc craig.reuter@cd-csd.org
Trường / Tổ chức Central DeWitt High School
Ngày đăng ký 22/03/2017
Ngày cập nhật 22/03/2017