Natural Selection In Action


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Natural Selection In Action
Mô tả
Chủ đề Sinh học
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Natural Selection
Mô phỏng Chọn lọc tự nhiên


Tác giả Craig Reuter
Trường / Tổ chức Central DeWitt High School
Ngày đăng ký 22/03/2017
Ngày cập nhật 22/03/2017