Introduction to Current and Kirchhoff's Junction Rule


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Introduction to Current and Kirchhoff's Junction Rule
Mô tả This is meant to be a first exposure to circuits. This lab is designed to cut off misconceptions about current from the beginning. Students evaluate a complex circuit to find Kirchhoff's junction rule.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Current, Kirchhoff
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Patricia Martinez
Trường / Tổ chức Greeley Central High
Ngày đăng ký 03/03/2017
Ngày cập nhật 03/03/2017