Inquiry Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Inquiry Lab
Mô tả Students engage in an inquiry lab
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Induction
Mô phỏng Định luật Faraday (HTML5)


Tác giả Jeff Drach
Email liên lạc jdrach@elmhurst205.org
Trường / Tổ chức York Community High School
Ngày đăng ký 21/02/2017
Ngày cập nhật 21/02/2017