PhET Simulation- Lac Operon


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề PhET Simulation- Lac Operon
Mô tả Brief activity designed to reinforce the general structure and function of the lac operon.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Trung học PT
Loại Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gene regulation lac operon simulation
Mô phỏng Gene Machine: The Lac Operon


Tác giả Pj Foley
Email liên lạc pj_foley@whps.org
Trường / Tổ chức Conard High School
Ngày đăng ký 29/01/2017
Ngày cập nhật 29/01/2017