Exercício - Introdução à Lógica de Programação


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exercício - Introdução à Lógica de Programação
Mô tả Um simples exercício que visa familiarizar o discente com os conceitos básicos de algoritmo.
Chủ đề Khác
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Algoritmo, Entrada, Função, Programação, Saída
Mô phỏng Hàm số (HTML5)


Tác giả Ruriel Gomes dos Santos
Email liên lạc ruriel.santos@gmail.com
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 15/01/2017
Ngày cập nhật 15/01/2017