Roteiro Para Utilização do Aplicativo Sobre Ondas


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Roteiro Para Utilização do Aplicativo Sobre Ondas
Mô tả Roteiro Para Utilização do Aplicativo Sobre Som
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Ondas Sonoras
Mô phỏng Sóng âm


Tác giả Guilherme Wendell Monção
Email liên lạc guilhermewendellmav@gmail.com
Trường / Tổ chức IFNMG
Ngày đăng ký 09/12/2016
Ngày cập nhật 09/12/2016