Go the Distance! Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Go the Distance!
Mô tả Students use knowledge about the Pythagorean Theorem and slope to derive the distance formula, or a similar method for calculating the distance between two points on a coordinate plane.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Pythagorean Theorem, distance formula, hypotenuse
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5)


Tác giả Mary Burr
Email liên lạc mary.burr2@gmail.com
Trường / Tổ chức Augusta Raa Middle School
Ngày đăng ký 24/11/2016
Ngày cập nhật 24/11/2016