Funky Functions A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Funky Functions
Mô tả Students use the function builder as an introduction to geometric transformations as functions.
Chủ đề Toán
Cấp độ Middle School
Loại Discussion Prompts, Guided Activity
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá reflections, rotations, transformations
Mô phỏng Hàm số (HTML5), Hàm số: phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Mary Burr
Email liên lạc mary.burr2@gmail.com
Trường / Tổ chức Augusta Raa Middle School
Ngày đăng ký 24/11/2016
Ngày cập nhật 06/06/2017