Isotopes PhET Activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Isotopes PhET Activity
Mô tả This is a guided inquiry activity that explores some of the important concepts around isotopes. Please feel free to email me any feedback, comments, questions, or data from your classroom.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Isotopes, average atomic mass, carbon dating
Mô phỏng Đồng vị và nguyên tử khối (HTML5)


Tác giả Brian Moshofsky
Email liên lạc brian.moshofsky@gmail.com
Trường / Tổ chức Cindy Avitia High School
Ngày đăng ký 25/09/2016
Ngày cập nhật 29/09/2016