Student Guide for PhET - The Moving Man (JAVA) student guide


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Student Guide for PhET - The Moving Man (JAVA) student guide
Mô tả Using screen shots, I tried to make a guide for the simulation that requires little-to-no added instructions and students will still get the benefits of the simulation that I want them to get.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá acceleration, independent, speed, velocity
Mô phỏng Khách bộ hành


Tác giả Brian Libby
Trường / Tổ chức Ben Davis High School
Ngày đăng ký 02/09/2016
Ngày cập nhật 31/12/2016