Understanding Rates of Reactions


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Understanding Rates of Reactions
Mô tả In this activity, students start by learning what it takes to have a successful chemical reaction. They investigate how equilibrium is reached, where the equilibrium lies, relate the equilibrium to the potential energy diagram, and manipulate the position of the equilibrium.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá activation energy, collision theory, potential energy diagrams, reaction rates, reactions, reversible
Mô phỏng Phản ứng và tốc độ phản ứng


Tác giả Lauren Petersen
Email liên lạc lauren.petersen@sweetwaterschools.org
Trường / Tổ chức Montgomery High School
Ngày đăng ký 31/05/2016
Ngày cập nhật 31/05/2016