Trig Tour - Using Reference Angles with a Unit Circle Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Trig Tour - Using Reference Angles with a Unit Circle
Mô tả In this lesson, students will dig deeply into the unit circle to find strategies for locating additional angles (reference angles) having the same trigonometric values.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Cosine, Sine, Tangent, Trigonometry, Unit Circle
Mô phỏng Vòng tròn lượng giác (HTML5)


Tác giả Susan Miller
Email liên lạc susan.miller@colorado.edu
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 15/03/2016
Ngày cập nhật 26/06/2017