Trig Tour - Seeing Patterns in a Unit Circle Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Trig Tour - Seeing Patterns in a Unit Circle
Mô tả This lesson is designed to support students as they learn how the unit circle was created. Students will also learn how to use special right triangles to find values of sine and cosine.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Cosine, Sine, Tangent, Trigonometry, Unit Circle
Mô phỏng Vòng tròn lượng giác (HTML5)


Tác giả Susan Miller
Email liên lạc susan.miller@colorado.edu
Trường / Tổ chức University of Colorado
Ngày đăng ký 15/03/2016
Ngày cập nhật 26/06/2017