Plate Tectonic Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Plate Tectonic Simulation
Mô tả Students are guided through how to discover properties of different plate boundaries.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Plate
Mô phỏng Mảng kiến tạo


Tác giả Kevin Birkholz
Email liên lạc kbirkholz@bloomfield.org
Trường / Tổ chức Bloomfield Hills Schools
Ngày đăng ký 09/03/2016
Ngày cập nhật 09/03/2016