Stimulation of a Neuron and the Resulting Action Potential


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Stimulation of a Neuron and the Resulting Action Potential
Mô tả This activity simply focuses students on certain aspects of this simulation.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá action potential, neuron
Mô phỏng Neuron


Tác giả stacie forman
Email liên lạc sforman@ccps.org
Trường / Tổ chức Perryville High School
Ngày đăng ký 07/03/2016
Ngày cập nhật 07/03/2016