Relationship between electricity and magnetism


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Relationship between electricity and magnetism
Mô tả The purpose of this lab is an inquiry based approach to understanding the relationship between electricity and magnetism.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electric fields, electric force, electromagnet, magnetic fields
Mô phỏng Điện tích và điện trường, Định luật Faraday (HTML5)


Tác giả Ashlee Michael
Trường / Tổ chức South Side Middle School
Ngày đăng ký 03/03/2016
Ngày cập nhật 03/03/2016