Gas Properties Phet Simulation worksheet (AP Physics 2)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Gas Properties Phet Simulation worksheet (AP Physics 2)
Mô tả Worksheet for AP Physics 2. It provides instructions to guide students through Phet Gas Properties simulation investigation. It can be used as homework assignment or classwork.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá AP, Gas, Properties, thermal
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Yau-Jong Twu
Trường / Tổ chức Eleanor Roosevelt High School, pgcps
Ngày đăng ký 12/02/2016
Ngày cập nhật 12/02/2016