balance


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề balance
Mô tả ....
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá weight distence
Mô phỏng Cân bằng (HTML5), Cân bằng


Tác giả mrwin lee
Email liên lạc 1414712013@qq.com
Trường / Tổ chức ecnu
Ngày đăng ký 16/12/2015
Ngày cập nhật 16/12/2015