Charges and Fields Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Charges and Fields Lab
Mô tả I have created an inquiry lab based on two simulations to help students understand static charges.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Static Charges
Mô phỏng Điện tích và điện trường, Hockey điện


Tác giả John Wrigtht
Trường / Tổ chức Walter Murray
Ngày đăng ký 14/12/2015
Ngày cập nhật 14/12/2015