Wave Basics for Middle Schoolers


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Wave Basics for Middle Schoolers
Mô tả This activity introduces middle schoolers to the three basic measurements of a wave: wavelength, frequency, and amplitude. Students manipulate the activity to find their own definitions.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Amplitude, Frequency, Middle School, Wavelength, Waves
Mô phỏng Sóng trên một sợi dây (HTML5)


Tác giả Megan Elmore
Email liên lạc melmore@sd44.org
Trường / Tổ chức Glenn Westlake Middle School
Ngày đăng ký 12/11/2015
Ngày cập nhật 12/11/2015