Healthy Eating and Proper Exercise


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Healthy Eating and Proper Exercise
Mô tả This activity aims to established balanced diet, proper exercise and monitoring the level of calories and carbohydrates intake to be physically and mentally fit.
Chủ đề Sinh học
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Khác
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá BMI, BMR, nutrition
Mô phỏng Ẩm thực và Thể dục


Tác giả Angel Bontilao & Cherelyn Cales
Email liên lạc angel.bontilao@g.msuiit.edu.ph
Trường / Tổ chức MSU-IIT
Ngày đăng ký 29/08/2015
Ngày cập nhật 29/08/2015