Area Builder for grades 3-5


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Area Builder for grades 3-5
Mô tả This is an untested lesson, but I plan to use it this fall in my classes. Grades 3-5
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá elementary
Mô phỏng Diện tích (HTML5)


Tác giả Molly Martin
Email liên lạc momartin@jeffco.k12.co.us
Trường / Tổ chức Elk Creek Elementary
Ngày đăng ký 20/08/2015
Ngày cập nhật 20/08/2015