Tug Wars: May The Forces Be With You!


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Tug Wars: May The Forces Be With You!
Mô tả An activity for students to learn the basics of push and pull
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá pull, push
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Jeffrey Shuldman
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 15/03/2015
Ngày cập nhật 21/03/2015