Investigating Forces and Motion Through Inquiry


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating Forces and Motion Through Inquiry
Mô tả Inquiry activity for high school students investigating net forces, friction, and Newton's laws.
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá force, friction, inertia, net force
Mô phỏng Lực và chuyển động: Những điều cơ bản


Tác giả Tony Tracy
Trường / Tổ chức Belpre HS
Ngày đăng ký 03/02/2015
Ngày cập nhật 03/02/2015