2D Collision Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề 2D Collision Lab
Mô tả
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá 2D, AP Physics, collisions
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Amy Hayes
Trường / Tổ chức Norcross High School
Ngày đăng ký 23/01/2015
Ngày cập nhật 23/01/2015