Greenhouse Effect: Good or Bad?


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Greenhouse Effect: Good or Bad?
Mô tả Self-guided tour of some of the basic inner-workings of the Greenhouse Effect, requiring both qualitative and quantitative analysis.
Chủ đề Khoa học về trái đất
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Greenhouse effect
Mô phỏng Hiệu ứng nhà kính


Tác giả Nathan Quarderer
Email liên lạc quarderern@nicc.edu
Trường / Tổ chức Northeast Iowa Community College
Ngày đăng ký 17/11/2014
Ngày cập nhật 17/11/2014