Laser activity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Laser activity
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá laser, pumping, resonance absorption, stimulated emission
Mô phỏng Lasers


Tác giả Ralf Widenhorn
Email liên lạc ralfw@pdx.edu
Trường / Tổ chức Portland State University
Ngày đăng ký 13/11/2014
Ngày cập nhật 13/11/2014