Bouw van een atoom


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bouw van een atoom
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học PT
Loại Chứng minh
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá atoom, isotoop, massagetal
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Julina
Email liên lạc julinareha@gmail.com
Trường / Tổ chức Vrij Universiteit van Amsterdam
Ngày đăng ký 10/11/2014
Ngày cập nhật 10/11/2014